Mål: P 6920-14

Avgörande

Fråga om bygglov för tillbyggnad och yttre ändringar av entrén och ambulansinfarten till akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att åtgärderna är planenliga, att trafiksituationen inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att betydande olägenheter inte uppkommer.