Mål: M 6473-14

Avgörande

Föreläggande om försiktighetsmått vid skjutbana. Mark- och miljööverdomstolen har ansett det motiverat att begränsa
antalet skott och begränsa maximal bullernivå i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd. Även fråga om ramen för prövningen.