Mål: M 7529-14

MÖD 2015:1

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att förbjuda utsläpp av BDT-vatten från befintlig avloppsanordning (stenkista) och som skäl bl.a. anfört att en stenkista inte kan anses uppfylla dagens krav på rening och omhändertagande av avloppsvatten.