Mål: M 2626-14

MÖD 2015:49

Vägledande avgörande

En fastställelsetalan i mål om ansvar för efterbehandling enligt 10 kap. miljöbalken framstår enligt Mark- och miljööverdomstolen inte som lämplig. Eftersom det inte på förhand går att bestämma fördelningen mellan verksamhetsutövarna för vare sig hela eller delar av ansvaret utan att det lagts fram utredning om tekniken för och omfattningen av avhjälpandet samt andra ansvarsbegränsande faktorer borde mark- och miljödomstolen ha avvisat en sådan talan. En ledamot är skiljaktig.