Mål: M 8829-16

MÖD 2016:22

Vägledande avgörande

I ett mål enligt 10 kap. miljöbalken om föreläggande att redovisa provtagningsprogram har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med underinstanserna, funnit att ansvar kan riktas mot fastighetsägaren eftersom det inte finns någon verksamhetsutövare att rikta ansvar mot.