Mål: M 8481-15

MÖD 2016:30

Vägledande avgörande

Kostnadsfördelningslängd för underhåll av ett dikningsföretag. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att underhållsansvaret primärt ska beräknas utifrån den vattenmängd per år som tillförs ledningen men att även kortvariga flödestoppar från ett samhälle ska beaktas. Även vattnets beskaffenhet och intressenternas nytta av anläggningen beaktas.