Mål: P 3979-16

Avgörande

För att anordna en parkeringsplats på fastighet i samhälle på västkusten har ägaren ansökt om marklov för ändring av marknivån genom att ta bort berg. Enligt gällande detaljplan utgör området fastigheten ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö, där den enhetliga och för äldre västkustförhållanden typiska karaktären ska bibehållas. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ingreppet inte är så omfattande att det strider mot detaljplanen eller mot varsamhetskravet i PBL. Inte heller bedöms åtgärden medföra störningar eller olägenheter för omgivningen. Till skillnad från underinstanserna anser Mark- och miljööverdomstolen att marklov kan ges.