Mål: F 5544-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av mark- och miljödomstolens dom fastställt ett av Lantmäteriet beslutat tillstånd till klyvning av en fastighet i två delar. Mark- och miljööverdomstolen har vid bedömningen funnit att hinder mot att tillämpa tillståndsbeslut inte föreligger, att klyvningen överensstämmer med de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL samt vidare att graderingsvärdet för någon av lotterna inte väsentligt understiger någon delägares andel i fastighetens graderingsvärde (11 kap. 4 § FBL).