Mål: P 11376-15

Avgörande

Målet avser ansökan om bygglov för att uppföra bostadshus och komplementbyggnader på en fastighet utanför område med detaljplan. Den aktuella frågan är i huvudsak om byggnadsnämnden haft fog för bedömningen att uppförandet av byggnaderna inte är förenliga med, dels kraven på god hushållning med mark och vatten, dels kraven på anpassning till omgivande miljö och bebyggelse. MÖD har funnit att skadan på platsens riksintressen inte skulle komma att bli påtaglig, men att nämnden haft fog för att avslå ansökan med hänsyn till bebyggelsemönstret och dess betydelse för naturmiljön.