Mål: M 2681-16

Avgörande

Fråga om tillstånd att bygga två enbostadshus i en dalsluttning som omfattas av landskapsbildsskydd. MÖD finner att det i sluttningen högst belägna huset skulle påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att det skulle strida mot landskapsbildsskyddet. Det i sluttningen lägre belägna bostadshuset finner dock MÖD inte skulle påverka landskapsbilden i någon större omfattning. MÖD bifaller därför ansökan på så sätt att tillstånd ges för det lägre belägna bostadshuset.