Mål: M 10487-15

Avgörande

MÖD har funnit det olämpligt att föreskriva ett villkor om att ett reservkraftsaggregat, som ska användas vid strömavbrott för att undvika bräddning, ska installeras vid en pumpstation som ingår i ett ledningsnät för avlopp utan att det först blivit utrett hur åtgärden kommer att påverka de övriga pumpstationer som ingår i samma nät. Det saknas vidare ett aktuellt underlag för bedömningen av vilka åtgärder som kan anses vara miljömässigt motiverade i förhållande till de risker för människors hälsa och miljö som kan uppkomma till följd av bräddning. Nämndens beslut har därför upphävts och målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.