Mål: 10967-15

Avgörande

Utdömande av vite. En verksamhetsutövare har förelagts att vid vite redovisa förslag till efterbehandlings- och återställandeåtgärder avseende bergtäkt. Efter överklagande till mark- och miljödomstolen fastställdes vitesföreläggandet med den ändringen att tiden för fullgörelse förlängdes. Denna dom delgavs inte verksamhetsutövaren. MÖD har avslagit ansökan om utdömande av vite eftersom domen där vitesföreläggandet fastställdes inte har delgivits.