Mål: F 11446-15

Avgörande

Fråga om taleändring i mål om omprövning av tomträttsavgäld. I jordabalken finns bestämmelse om att talan om omprövning av tomträttsavgäld ska väckas i viss tid. Fastighetsägaren har, efter tiden för talans väckande, ändrat sin talan på så sätt att det yrkade beloppet höjts. Ändringen har bedömts vara tillåten enligt rättegångsbalkens bestämmelser om ändring av talan. MÖD har funnit att det saknas anledning att tillämpa talefristen i jordabalken på så sätt att det skulle hindra fastighetsägaren att efter talefristens utgång ändra sin väckta talan på det sätt som gjorts. MÖD har därför tillåtit taleändringen.