Mål: M 9024-15

Avgörande

Förutsättningar för förlängd igångsättningstid jämlikt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken har inte ansetts föreligga vid anläggande av vindkraftpark. Verksamhetsutövaren hade som skäl anfört att ytterligare vindmätningar krävs beroende på osäkra resultat från tidigare mätningar och ändrade krav från investerare. Mark- och miljööverdomstolen fann att förändringar i konjunkturen och krav på ytterligare analyser av lönsamheten inte utgör giltiga skäl för förlängning. Domstolen fann vidare att då uppförandet inte påbörjats förelåg ingen synnerlig olägenhet.