Mål: F 661-16

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Då debiteringslängd inte bilagts kallelse till ordinarie årsstämma eller lagts fram vid senare tillfälle fann MÖD att något bindande beslut om uttaxering inte fattats på föreningsstämman. Det fanns därför inget beslut att klandra. Klandertalan avvisades.