Mål: P 3286-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolens beslut om avvisning av en klagande har upphävts då det under handläggningen hos Mark- och miljööverdomstolen framkommit att klaganden varit part hos länsstyrelsen. Målet har återvisats till mark- och miljödomstolen.