Mål: M 5962-15

Avgörande

I mål om nytt miljötillstånd till verksamheten vid Landvetters flygplats har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom avseende antalet flygrörelser och gett tillstånd till 90 000 flygrörelser per år i stället för 120 000. Mark- och miljööverdomstolen har också ändrat möjligheten för flygplan att efter start få lämna vissa fastställda flygvägar, så att detta får ske först när den beräknade bullernivån på marken understiger en maximal ljudnivå på 65 dB(A). Kraven på när bullerskyddsåtgärder ska vidtas på vissa byggnader har också ändrats något.