Mål: M 4515-15

Avgörande

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har MÖD instämt i samhällsbyggnadsnämndens bedömning att tillstånd att inrätta avloppsanläggning (minireningsverk) inte kan ges. Fråga uppkom även i målet om betydelsen av att avloppsanläggningen är CE-märkt och omfattas av en harmoniserad standard enligt byggproduktförordningen. MÖD konstaterade att CE-märkningen inte hindrar att sådana krav enligt den svenska miljölagstiftningen uppställs som bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö.