Mål: P 4803-15

MÖD 2016:25

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att de så kallade Attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus.