Mål: M 7743-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har på talan av en verksamhetsutövare ändrat ett villkor avseende lagringskapaciteten för tvätt och spolvatten i ett tillstånd avseende djurhållande verksamhet.