Mål: F 6753-15

Avgörande

Vid anläggningsförrättning för omprövning av gemensamhetsanläggning avseende skogsbilvägnät har vid beräkning av andelstalen hänsyn inte tagits till att det finns en alternativ utfartsväg, med lägre standard, som nyttjas av vissa fastighetsägare.