Mål: M 6039-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt ett tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraftpark. Domstolen har bl.a. haft att pröva om bolaget visat att man klarar att hålla föreskriven bullernivå vid bostäder och fritidshus.