Mål: P 7729-15

Avgörande

MÖD bedömer att bygglov för en skyltanordning på hotellanläggning i centrala Stockholm kan beviljas då ljusstyrkan för den aktuella skylten inte innebär betydande olägenhet i den mening som avses enligt 2 kap. 9 § PBL. Det har heller inte i övrigt framkommit skäl att avslå bygglovsansökan.