Mål: M 10848-15

Avgörande

I tillsynsärende angående en brunn som förorenats av släckvatten har Mark- och miljööverdomstolen funnit att mark- och miljödomstolen inte borde ha avvisat klagandens överklagande. Målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.