Mål: M 8288-15

Avgörande

I samband med beviljande av strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu beslutade miljö- och byggnämnden att hela fastigheten fick tas i anspråk som tomtplats. Länsstyrelsen och MMD ansåg att någon tomtplatsbestämning inte skulle ske i samband med dispensgivningen. MÖD, som konstaterar att det inte framkommit omständigheter som motiverar att en tomtplats bestäms i detta fall, instämmer i Länsstyrelsens och MMD:s bedömning att endast den mark som byggnaden upptar på området får användas som bastu och avslår fastighetsägarens överklagande.