Mål: M 11317-14

MÖD 2016:1

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det av mark- och miljödomstolen lämnade tillståndet till täktverksamhet i Klinthagentäkten på Gotland ska kvarstå. Domstolen har, efter att ha föreskrivit om skyddsåtgärder för skyddade fjärilar, funnit att någon dispens från artskyddsförordningen för fridlysta fjärilar och växter inte behövs och därför upphävt den av mark- och miljödomstolen lämnade dispensen.