Mål: F 5912-15

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.Två fastighetsägare väckte talan mot vissa beslut fattade på föreningsstämma. Under handläggningen i mark- och miljödomstolen såldes deras delägarfastighet på exekutiv auktion. Därefter avvisade mark- och miljödomstolen talan. Mark- och miljööverdomstolen fann att för de fall rättigheter eller skyldigheter kvarstår även efter det att medlemskapet i samfälligheten upphör så bör klanderrätt kvarstå. Målet har i dessa delar undanröjts och återförvisats för fortsatt handläggning.