Mål: P 5529-15

MÖD 2016:2

Vägledande avgörande

Bygglov för tillbyggnad (carport) av bostadshus har upphävts. Fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område med ett stort antal tomter och skiljer sig inte från övriga på något avgörande sätt. Bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan är tillämplig och domstolen har funnit att det saknas särskilda skäl för att medge undantag från kravet på avstånd till gräns mot granntomt. Det är inte heller fråga om en liten avvikelse från planen.