Mål: M 6283-17

Avgörande

Ett bolag hade tillstånd att riva ut ett dammutskov och ersätta det med en fast tröskel i enlighet med vissa villkor. I ett efterföljande tillsynsärende bedömde länsstyrelsen att bolaget bedrivit verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med tillståndet och avslutade ärendet utan vidare åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte utan viss ytterligare prövning går att avgöra om bolaget utfört den aktuella åtgärden i huvudsaklig överensstämmelse med tillståndet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att länsstyrelsen som första instans bör inhämta det underlag som behövs för denna prövning och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.