Mål: M 3294-17

Avgörande

Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska bedömningen av om doftsättning av entréer och toaletter i en centrumgalleria kan vara en olägenhet ske med hänsyn till de personer som lider av sensorisk hyperreaktivitet, s.k. doftöverkänslighet. Med tillämpning av försiktighetsprincipen har redan risken för olägenhet för denna grupp ansetts motivera behov av åtgärder. I aktuellt fall har ett föreläggande att upphöra med doftsättningen inte ansetts vara mer ingripande än vad som krävs eller orimligt i förhållande till kostnaderna.