Mål: M 7369-17

Avgörande

Tillstånd till bergtäkt. MÖD har bedömt att det finns behov av en ytterligare täkt i avsättningsområdet. Enligt MÖD är det vid nyetablering av bergtäkt lämpligt att etableringen avser bergmaterial som kan tillgodose behovet avseende ett flertal användningsområden. MÖD har bedömt att bergmaterialet från den aktuella täkten håller en sådan kvalitet att det uppfyller detta krav. Ett tillstånd innebär också att ingreppen i naturmiljön koncentreras till en större täkt i ett redan påverkat område. MÖD anser därför sammantaget att den sökta täktverksamheten uppfyller miljöbalkens krav på god hushållning och lämplig lokalisering(2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § miljöbalken).