Mål: P 8604-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat en ansökan om återställande av försutten tid avseende ett bygglovsbeslut. Som skäl har domstolen anfört att sökande inte är berörd av den aktuella åtgärden på ett sådant sätt att det skulle ha funnits en rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Sökande är då inte heller behörig att ansöka om återställande av försutten tid, se NJA 2017 s. 3