Mål: P 9702-17

Avgörande

Försvarsmakten har överklagat ett tidsbegränsat bygglov och anfört att bygglovet riskerar att påtagligt skada ett närliggande område av riksintresse för totalförsvaret. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att målet rör en fråga som mark- och miljödomstolen enligt 13 kap. 7 § PBL borde ha överlämnat till regeringen. Mark- och miljööverdomstolen har med undanröjande av den överklagade domen överlämnat målet till regeringen.