Mål: M 10878-16

Avgörande

I ett mål om tillstånd till uppförande av sex vindkraftverk i anslutning till en befintlig vindkraftpark har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att den valda lokaliseringen inte kan godtas. Detta med hänsyn till områdets betydelse som vinterbetesmark för rennäringen och den negativa påverkan som en etablering av ytterligare vindkraftverk skulle innebära för rennäringen.