Mål: M 10882-16

Avgörande

I mål avseende uppskjuten fråga om åtgärder för att begränsa en vindkraftverksamhets påverkan på rennäringen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att de störningar för rennäringen som beskrivs i prövotidsutredningen i huvudsak är orsakade av vindkraftverksamheten. Domstolen har funnit att förlusten av beteskapacitet och behovet av foder inte går att beräkna exakt utan att det utifrån den utredning som finns måste ske en skälighetsuppskattning. Domstolen har också konstaterat att en utgångspunkt vid föreskrivande av villkor till skydd för rennäringen bör vara att näringen, i linje med 3 kap. 5 § miljöbalken, ska kunna bedrivas fortsatt i området samt att betesmarkerna ska förbli beteskraftiga på lång sikt. Mark- och miljööverdomstolen har delvis bifallit verksamhetsutövarnas överklagande och ändrat villkorens utformning.