Mål: P 4414-17

Avgörande

Enligt byggnadsplanen ligger den fastighet som ska bebyggas delvis på allmän platsmark. Då huvudmannaskapet är enskilt och den planenliga användningen därmed även kan åstadkommas med en nyttjanderätt eller annan särskild rätt omöjliggör fastighetens utformning inte den planenliga användningen. MÖD har därför funnit att fastigheten inte avviker från planen och att det inte finns hinder för att bevilja bygglov (9 kap 30 § första stycket 1 PBL).