Mål: M 1088-17

Avgörande

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. MÖD har upphävt två villkor i koncessionsbeslutet. Att det finns områden med höga naturvärden är inte skäl att frångå tidigare praxis och föreskriva något särskilt villkor om körning i våtmarker. Det är inte heller motiverat att föreskriva något särskilt villkor om arbeten i anslutning till Natura 2000 områden, utöver vad som följer av det allmänna villkoret, bestämmelserna i 7 kap. 28a § miljöbalken och artskyddsförordningen.