Mål: F 100-17

Avgörande

Bestämmande av ersättning för upplåtet utrymme enligt 12 och 13 §§ anläggningslagen (1973:1149). Två bostadsrättsföreningar har haft en gård som de gemensamt använt. Gården har legat på den ena bostadsrättsföreningens fastighet. Den andra föreningen har haft tillgång till gården med stöd av ett servitut. Den förening på vars fastighet gården ligger har år 2007 investerat i en ombyggnad av gården. MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att en gemensamhetsanläggning ska inrättas för förvaltningen av gården. Vid bestämmande av den ersättning som anläggningssamfälligheten ska betala för upplåtet utrymme har MÖD, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, endast beaktat investeringskostnader för de områden / anläggningar som inte kan anses omfattade av servitutet.