Mål: F 4370-17

MÖD 2017:46

Vägledande avgörande

Bestämmelsen om skriftligt anbud i 5 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar utesluter inte att lantmäterimyndigheten och sakägare muntligt kommer överens om ett fast pris för en lantmäteriförrättning. Vid oenighet om vad som avtalats är det den som påstår att ett fast pris överenskommits som ska bevisa att så är fallet. Klaganden har, mot lantmäteriets bestridande, inte visat att en överenskommelse om fast pris har träffats. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagandet.