Mål: F 8142-16

Avgörande

Fastighetsreglering för inrättande av servitut för båtplatser och bryggor. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt Lantmäteriets beslut om inrättande av servitut eftersom dessa inte anses strida mot gällande detaljplan samt att övriga förutsättningar är uppfyllda.