Mål: P 3032-17

MÖD 2017:42

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det varit förenligt med detaljplanen att bygga ett mindre gatukök på gatumark.