Mål: F 4610-17

Avgörande

Fråga om en fastighetsägare var att anse som sakägare. Fastigheterna A och B var delägare i samfälligheter. Vid förrättning överfördes B:s andelar i samfälligheterna till fastigheten C. Förrättningen innebar inte någon förändring av antalet delägare i samfälligheterna eller av delägarnas andelstal. Förrättningen kunde inte heller på något annat sätt få betydelse för den rätt som tillkom fastigheten A. Mark- och miljööverdomstolen har därför ansett att ägaren till fastigheten A inte var berörd av förrättningen på ett sådant sätt att han var att betrakta som sakägare vid denna.