Mål: M 7806-16

Avgörande

En uppläggning av jord- och schaktmassor som kommer från byggnationen av en väg har, oberoende av att undantaget i 11 § 3 avfallsförordningen är tillämpligt, bedömts utgöra en tillståndpliktig deponering av avfall. Verksamheten ska därmed prövas i en annan ordning än genom ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och det har i en sådan situation inte varit fel av länsstyrelsen att avvisa anmälan. Även fråga om den svenska regleringens förenlighet med EU-rätten och avfallsdirektivet.