Mål: P 3863-17

Avgörande

Byggsanktionsavgift. Ett meddelat slutbesked utgör i sig inte något hinder mot att en nämnd tar ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL. Såsom slutbeskedet i detta fall formulerats kan det dock för den enskilde inte uppfattas på annat sätt än som att nämnden även fattat ett beslut om att det överhuvudtaget inte finns skäl för någon sanktion enligt 11 kap. PBL, inbegripande byggsanktionsavgift. Detta har för den enskilde bedömts utgöra ett gynnande förvaltningsbeslut. Eftersom det inte framkommit tillräckliga skäl för att ändra beslutet har nämnden bedömts vara förhindrad att ta ut en byggsanktionsavgift.