Mål: P 1406-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vid prövning av om bygglov kan ges ska en tillbyggnad av huskroppen och en utökning av en intilliggande balkong ses som en helhet. Domstolen har funnit att det inte finns särskilda skäl för att placera tillbyggnaden 0,2 m från tomtgräns och att denna placering inte heller kan vara en liten avvikelse. Bygglovet har upphävts.