Mål: M 1382-17

Avgörande

Nämnden har förelagt en va-huvudman att förbättra en befintlig avloppsanläggning eller att installera en ny avloppsanläggning så att vissa närmare angivna krav skulle klaras. Ett av kraven var att anläggningen kunde förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve. MÖD har bedömt att det med hänsyn till förutsättningarna för området i fråga inte kan anses rimligt att kräva särskild kväverening för avloppsanläggningen och det kravet har därför tagits bort. Tiden för fullgörandet av föreläggandet i övrigt har till följd av överklagandet flyttats fram.