Mål: M 1278-16

Avgörande

Tillsynsmyndigheten har förelagt ett bolag att inkomma med anmälningar om anläggningar för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall. Sedan bolaget invänt att den sopsand som bolaget mellanlagrar inte är att betrakta som avfall har Mark- och miljööverdomstolen, lika med underinstanserna, bedömt att sopsanden utgör avfall. I målet har fråga också uppkommit om tillsynsmyndigheten varit förhindrad att utforma föreläggandet på det sätt som skett.