Mål: M 7490-16

Avgörande

I ett mål om tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning har Mark- och miljööverdomstolen tillåtit att en viss tillförsel av fosfor får ske på mark som innehåller höga halter av fosfor förutsatt att marken har låg fosformättnadsgrad och hög fosforbindningskapacitet