Mål: M 10180-15

Avgörande

Fråga om kompensation för skada på bestånden av harr nedströms Trängslets kraftverk i Österdalälven. Mark- och miljööverdomstolen ändrar, enligt parternas samstämmiga inställning, mark- och miljödomstolens dom på så sätt att de fiskpassager, vars utformning och placering mark- och miljödomstolen delegerat till tillsynsmyndigheten, nu i stället bestäms i domen. Även fråga om skäligt arvode för ombud som företrätt ett stort antal sakägare i såväl mark- och miljödomstolen som i Mark- och miljööverdomstolen.