Mål: P 479-17

Avgörande

Fråga om bygglov för uppförande av ett ca 400 meter lång och tre meter högt bullerskydd inom ett område som både är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård och som en särskilt värdefull kulturmiljö. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att utformningen och placeringen av bullerskyddet inte är förenligt med kraven i 2 kap. 6 § PBL och att det därför saknas förutsättningar för att bevilja bygglov. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen fastställt nämndens beslut att avslå ansökan om bygglov.